OPOLNOMOČENJE IN OZAVEŠČANJE ZA ZDRAVJE ROMOV

Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS »Nova pot – Nevo drom« je uspela na razpisu ACF Slovenia pridobiti v izvajanje projekt z naslovom: Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov.

Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov

Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS »Nova pot – Nevo drom« je uspela na razpisu ACF Slovenia pridobiti v izvajanje projekt z naslovom: Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov.

Zdravje je največje bogastvo vsakega posameznika, ki se kaže skozi telesno, duševno in socialno blagostanje ter ugodje in ni le odsotnost bolezni. Pogosto se tega zavedamo šele, ko zbolimo sami ali kdo od naših bližnjih. S slabšim zdravstvenim stanjem se pogosto srečujemo pri ranljivih ciljnih skupinah in ena izmed njih je tudi romska populacija. Dejavnikov, ki vplivajo na slabše zdravje romske populacije je več: brezposelnost, slabše bivalne razmere, slabe prehranske navade, revščina, družinsko nasilje, odvisnost od alkohola in tobaka. Raziskave kažejo, da je življenjski slog Romov izrazito nezdrav in da je življenjska doba Romov bistveno krajša od preostalega prebivalstva. Pri tem se srečujemo tudi s pomanjkanjem znanja in veščin na področju zdravstvene pismenosti in pomanjkanjem splošne ozaveščenosti o pomembnosti skrbi za lastno zdravje.

Osnovni cilj projekta je opolnomočiti in ozavestiti predstavnike romske skupnosti, še posebej žensk, za zmanjšanje razlik v zdravju med njimi in večinskim prebivalstvom.

Hkrati želimo z izvedbo projektnih aktivnosti okrepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko Romov in javnimi ter drugimi institucijami s tega področja za oblikovanje medsektorskih in celostnih rešitev za zmanjševanje neenakosti v zdravju ter okrepiti nevladne organizacije z izgradnjo njihovih zmogljivosti za trajno opolnomočenost vseh pripadnikov romske populacije za skrb za zdravje in opozarjanje na sistemske napake ter predlaganje sistemskih izboljšav.

Ciljna skupina so pripadniki romske skupnosti v Pomurju, še posebej ženske, ki jih projektne aktivnosti neposredno nagovarjajo. Posredna ciljna skupina pa so zdravstveni delavci in zdravstvene institucije,ki bodo pridobili koristne informacije za izboljšave v dostopnosti zdravstvenega sistema s strani romskih širiteljev-promotorjev preko aktivnega sodelovanja.

Pričakovani rezultati projekta so:

 • Povečanje ozaveščenosti o pomembnosti skrbi za lastno zdravje in možnosti, ki jih ponuja sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji preko izvedbe Kampanje za ozaveščanje o skrbi za lastno zdravje pri Romih.
 • Opolnomočenje promotorjev zdravja iz ciljne skupine na področju skrbi za lastno zdravje z izvedbo usposabljanja za izboljšanje znanja in veščin izbranih promotorjev zdravja.
 • Opolnomočenje pripadnikov romske populacije za boljšo skrb za lastno zdravje z izvedbo Programa za opolnomočanje ciljne skupin za boljšo skrb za zdravje s poudarkom na opolnomočanju žensk in posredno otrok.
 • Opolnomočenje predstavnikov Romov in njihovih NVO za opozarjanje na sistemske napake in predlaganje pozitivnih sprememb za izboljšanje dostopa in učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva z izvedbo dogodka – konference s predstavitvami in delavnicami za opolnomočanja predstavnikov Romov in njihovih NVO.
 • Vključevanje predstavnikov Romov v formalne strukture sistema zdravstvenega varstva, vključitev v strukture skupnostnega pristopa v Pomurju.
 • Izboljšanje zmogljivosti predvsem mlajših članov NVO za zagotavljanje trajnega delovanja NVO in opravljanje njihove funkcije na področju zagovorništva pravic, nediskriminacije in zmanjševanje neenakosti v zdravju romske skupnosti z izvedbo usposabljanj s področja komuniciranja ter usposabljanja za pripravo akcijskih načrtov.

Trajanje projekta: 1.9.2020 – 30.4.2022

Partnerji v projektu: Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS »Nova pot – Nevo drom«

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

Projekt sofinancira: Program Active Citizens Fund v Sloveniji

Kontakt: Sonja Horvat, E: horvat.sonja1@gmail.com, T: 041 722 840

Kampanja ozaveščanja o pomembnosti skrbi za lastno zdravje

Specifični cilj delovnega sklopa: povečanje ozaveščenosti ciljne skupine o pomembnosti skrbi za lastno zdravje in možnosti, ki jih ponuja sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji.

Aktivnosti:

 • Vzpostavitev strokovne skupine za pripravo in priprava načrta Kampanje za ozaveščanje o skrbi za lastno zdravje pri Romih.
 • Izvedba kampanje za ozaveščanje o skrbi za lastno zdravje pri Romih v času trajanja projekta.

Opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za lastno zdravje

Specifični cilj delovnega sklopa: opolnomočenje predstavnikov ciljne skupine za boljšo skrb za lastno zdravje preko razvoja in izvedbe programa usposabljanja ter izvedba programa opolnomočenja ciljne skupine za boljšo skrb za lastno zdravje glede na identificirane prioritete ciljne skupine.

Aktivnosti:

 1. Priprava in izvedba usposabljanja promotorjev zdravja.
 2. Animacija in motivacija ciljne skupine za usposabljanje za promotorje zdravja.
 3. Priprava in izvedba Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje s poudarkom na opolnomočenju žensk in posredno otrok.
 4. Animacija in motivacija ciljne skupine za udeležbo na delavnicah opolnomočenja za boljšo skrb za lastno zdravje.

Opolnomočenje predstavnikov Romov in njihovih NVO

Specifični cilj delovnega sklopa: opolnomočenje ciljne skupine in njihovih NVO za opozarjanje na sistemske napake in predlaganje pozitivnih sprememb za izboljšanje dostopa in učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva, predvsem za ciljno skupino žensk.

Aktivnosti:

 1. Vključitev predstavnikov ciljne skupine v formalne institucije zdravstvenega sistema.
 2. Izvedba dogodka (konference) za opolnomočenje predstavnikov Romov in njihovih NVO.

Izboljšanje zmogljivosti in organizacijski razvoj sodelujočih nvo ciljne skupine

Specifični cilj delovnega sklopa: organizacijski razvoj in izboljšanje zmogljivosti NVO za zagotavljanje trajnega delovanja in opravljanja njihovih funkcij na področju zagovorništva pravic, nediskriminacije in zmanjševanja neenakosti v zdravju romske skupnosti.

Aktivnosti:

 1. Usposabljanje s področja digitalnega komuniciranja.
 2. Usposabljanje za pripravo akcijskih načrtov za izboljšanje kvalitete življenja ciljne skupine.
 3. Vzpostavitev komunikacijske strukture in nabava potrebne opreme za izvajanje kontinuirane dejavnosti na področju informiranja, ozaveščanja opolnomočenja in zagovorništva za zmanjševanje neenakosti in izboljšanje kvalitete življenja.
 4. Priprava orodja (dokumenta), ki bo omogočil prenos rezultatov in učinkov v druga okolja in objava orodja na spletni strani prijavitelja.

Vodenje in koordinacija projekta

Delovni sklop vodenja in koordinacije projektnih aktivnosti zajema koordinacijo projektnih partnerjev, zunanjih izvajalcev in projektnih sodelavcev, koordinacijo projektnih aktivnosti ter skrb za finančni management in črpanje finančnih sredstev. Vključuje tudi administracijo projekta, ki zajema pripravo vse potrebne dokumentacije za nemoteno izvajanje projektnih aktivnosti ter pripravo vsebinskih in finančnih poročil v skladu s prijavljeno vsebino in  terminskim načrtom izvedbe.