AKTIVNOSTI PROJEKTA

Z izvedbo projektnih aktivnosti želimo prispevati k zastavljenim ciljem projekta, predvsem pa želimo vplivati na zmanjšanje neenakosti v zdravju, ki so v romski populaciji še posebej izražene. Z opolnomočenjem pripadnikov romske skupnosti za skrb za lastno zdravje želimo izboljšati zdravstveno stanje celotne romske skupnosti. Istočasno želimo okrepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko Romov in javnimi ter drugimi institucijami s tega področja za oblikovanje medsektorskih in celostnih rešitev za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Izvedba projektnih aktivnosti je razdeljena na 5 delovnih sklopov:

 • Kampanja ozaveščanja o pomembnosti skrbi za lastno zdravje,
 • Opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za lastno zdravje,
 • Opolnomočenje predstavnikov Romov in njihovih NVO,
 • Izboljšanje zmogljivosti in organizacijski razvoj sodelujočih NVO ciljne skupine,
 • Vodenje in koordinacija projekta.

Kampanja ozaveščanja o pomembnosti skrbi za lastno zdravje

Specifični cilj delovnega sklopa: povečanje ozaveščenosti ciljne skupine o pomembnosti skrbi za lastno zdravje in možnosti, ki jih ponuja sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji.

Aktivnosti:

 1. Vzpostavitev strokovne skupine za pripravo in priprava načrta Kampanje za ozaveščanje o skrbi za lastno zdravje pri Romih.

Izvedba kampanje za ozaveščanje o skrbi za lastno zdravje pri Romih v času trajanja projekta.

Opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za lastno zdravje

Specifični cilj delovnega sklopa: opolnomočenje predstavnikov ciljne skupine za boljšo skrb za lastno zdravje preko razvoja in izvedbe programa usposabljanja ter izvedba programa opolnomočenja ciljne skupine za boljšo skrb za lastno zdravje glede na identificirane prioritete ciljne skupine.

Aktivnosti:

 1. Priprava in izvedba usposabljanja promotorjev zdravja.
 2. Animacija in motivacija ciljne skupine za usposabljanje za promotorje zdravja.
 3. Priprava in izvedba Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje s poudarkom na opolnomočenju žensk in posredno otrok.
 4. Animacija in motivacija ciljne skupine za udeležbo na delavnicah opolnomočenja za boljšo skrb za lastno zdravje.

Opolnomočenje predstavnikov romov in njihovih NVO

Specifični cilj delovnega sklopa: opolnomočenje ciljne skupine in njihovih NVO za opozarjanje na sistemske napake in predlaganje pozitivnih sprememb za izboljšanje dostopa in učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva, predvsem za ciljno skupino žensk.

Aktivnosti:

 1. Vključitev predstavnikov ciljne skupine v formalne institucije zdravstvenega sistema.
 2. Izvedba dogodka (konference) za opolnomočenje predstavnikov Romov in njihovih NVO.

Izboljšanje zmogljivosti in organizacijski razvoj sodelujočih NVO ciljne skupine

Specifični cilj delovnega sklopa: organizacijski razvoj in izboljšanje zmogljivosti NVO za zagotavljanje trajnega delovanja in opravljanja njihovih funkcij na področju zagovorništva pravic, nediskriminacije in zmanjševanja neenakosti v zdravju romske skupnosti.

Aktivnosti:

 1. Usposabljanje s področja digitalnega komuniciranja.
 2. Usposabljanje za pripravo akcijskih načrtov za izboljšanje kvalitete življenja ciljne skupine.
 3. Vzpostavitev komunikacijske strukture in nabava potrebne opreme za izvajanje kontinuirane dejavnosti na področju informiranja, ozaveščanja opolnomočenja in zagovorništva za zmanjševanje neenakosti in izboljšanje kvalitete življenja.
 4. Priprava orodja (dokumenta), ki bo omogočil prenos rezultatov in učinkov v druga okolja in objava orodja na spletni strani prijavitelja.

Vodenje in koordinacija projekta

Delovni sklop vodenja in koordinacije projektnih aktivnosti zajema koordinacijo projektnih partnerjev, zunanjih izvajalcev in projektnih sodelavcev, koordinacijo projektnih aktivnosti ter skrb za finančni management in črpanje finančnih sredstev. Vključuje tudi administracijo projekta, ki zajema pripravo vse potrebne dokumentacije za nemoteno izvajanje projektnih aktivnosti ter pripravo vsebinskih in finančnih poročil v skladu s prijavljeno vsebino in  terminskim načrtom izvedbe.