PROMOTOR ROMSKE KULINARIKE

Romsko kulturno in turistično društvo Pušča je v času od meseca julija 2010 do meseca septembra 2011 izvajalo projekt z naslovom: Promotor romske kulinarike. Projekt je bil prijavljen na Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2010 – 2011, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo RS.

Namen projekta je bil usposobiti promotorje romske kulinarike, ki bodo v svojem okolju v katerem koli romskem naselju v Pomurju prispevali k oblikovanju kulturno turistične ponudbe in jo obogatili z inovativnimi romskimi jedmi in kulinaričnimi običaji ter le-te začeli promovirati in tržiti. Obenem pa bodo z ohranjanjem tradicionalnih kulinaričnih običajev prispevali k ohranitvi kulturne dediščine Romov. Osnovni cilj projekta, ki smo ga dosegli z izvedbo projektnih aktivnosti pa se je nanašal na povečanje zaposljivosti pripadnikov ranljive ciljne skupine z usposabljanjem na področju kulture.

S projektnimi aktivnostmi smo prispevali tudi k:

  • višji (samo)zaposljivosti vključene ciljne skupine, predvsem Rominj,
  • kreiranju možnosti za dodatni vir dohodka za romsko skupnost, ne samo na novo usposobljenih,
  • večji razpoznavnosti kulturne dediščine Romov s poudarkom na kulinarični tradiciji med samo romsko skupnostjo in med ostalo populacijo,
  • vključevanju romske kulturne dediščine v regijsko kulturno in turistično ponudbo.

Ciljna skupina, ki smo jo s projektnimi aktivnostmi zajeli so bili pripadniki romske skupnosti, še posebej: mlade romkinje, starešine romske skupnosti in romsko kulturno, turistična in druga društva v Pomurju.

Projektne aktivnosti so bile razdeljene v šest delovnih sklopov, in sicer: projektni management, animacija ciljne populacije, kurikulum, usposabljanje, oblikovanje kulinarične turistične poti in promocijske aktivnosti.

Projektni management

V okviru delovnega sklopa smo izvedli številna delovna srečanja z namenom priprave akcijskih načrtov posameznih delovnih sklopov. Delovna srečanja so potekala tudi z namenom sprotnega spremljanja izvedbe projekta in usklajevanja s terminskim načrtom aktivnosti. Koordinirali smo izbrane zunanje izvajalce v zvezi z izvedbo delavnic in tečajev. Skrbeli smo tudi za arhiviranje projektne dokumentacije in materialov.

Animacija ciljne populacije

Projekt smo z zastavljenimi aktivnostmi predstavili ciljni populaciji na večih nivojih. Pričeli smo s starešinami v romski skupnosti, ki so projekt podprli v celoti. Nadaljevali smo na srečanjih lokalne populacije romske vasi, kjer smo že animirali Rome za vključevanje v delavnice kuhanja in teorije ter animirali potencialne promotorje romske kulinarike. Animacijo smo izvajali za vsako posamezno projektno aktivnost posebej. Pred in tekom izvajanja projektnih aktivnosti je potekala animacija ciljne skupine z osebnimi razgovori in na regionalnem radiu Romic v romski oddaji.

Kurikulum

V začetni fazi delovnega sklopa je bil najprej izdelan koncept kurikuluma, ki je služil kot osnova za pripravo vsebine teoretično praktičnih delavnic na temo kulinarike in kuharskega tečaja. Koncept kurikuluma smo uskladili z izbranimi zunanjimi izvajalci in oblikovali končno verzijo kurikuluma z naslednjimi vsebinskimi sklopi: Romska kulinarična tradicija in kultura, Praznična romska kulinarika nekoč in danes, Piramida zdrave prehrane in zdrav krožnik, Varna priprava hrane, Postopki toplotne obdelave živil, Priprava sladic, Uporaba začimb in soli v romski kulinariki, Vitamini in minerali, Aditivi in Priprava mize za postrežbo. Kurikulum je bil namenjen za izobraževanje predvsem mladih Rominj za promotorja romske kulinarike.

Usposabljanje

Usposabljanje je potekalo na interaktiven način in je zajemalo izvedbo večih aktivnosti. Prva aktivnost se je nanašala na izvedbo 12 teoretično praktičnih delavnic povezanih s tematikami, ki so se oblikovale v kurikulumu za izobraževanje Romov za promotorja romske kulinarike. Drugi del aktivnosti je zajemal izvedbo kuharskega tečaja, ki je vseboval 8 različnih tematik. V uvodnem delu vsake delavnice kuharskega tečaja so bila udeležencem predstavljena posamezna živila, ki so bila uporabljena za pripravo jedi. Razložila se je tudi sestava jedi in različne možnosti za pripravo jedi. Vsebina posameznih delavnic kuharskega tečaja je zajemala: 1 delavnica (zelenjavna kremna juha, zavitek iz piščančjih prsi, gratiniran krompir in jogurtova strjenka z malinami), 2. delavnica (skutni namazi, goveji file Stroganoff, kruhov cmok in kokosova pita z jabolki), 3. delavnica (porova pogača, sesekljani zrezki s piro, zelje s korenčkom v solati in srnin hrbet), 4. delavnica (šunka v testu, skuša v foliji z zelenjavo in krapci), 5. delavnica (ciganska piščančja čorba, pokel in retaši z grisovim nadevom), 6. delavnica (fižolov namaz, sataraš po cigansko in mastne pogačice), 7. delavnica (ciganska špageti z jajci, ciganski paprikaš in sveže zelje) ter 8. delavnica (bograč in marmorni kolač).

Izvedla sta se tudi dva primera ogleda dobre prakse. Prvi ogled dobre prakse je potekal v sosednji Avstriji, kjer so se udeleženci srečali s predstavniki tamkajšnje romske skupnosti, s katerimi so izmenjali izkušnje na področju ohranjanja romske kulinarike in uporabe elementov romske kulinarike v turistične namene.  Drugi ogled dobre prakse se je odvijal po poteh madžarskih in slovaških Romov. Na Madžarskem so si udeleženci v Budimpešti ogledali mestne znamenitosti ter se pogovarjali o možnostih glede oblikovanja in izvedbe podobnih turističnih produktov v Sloveniji. Na Slovaškem pa so si v mestecu Martin ogledali Romski muzej, ki je oddelek Muzeja slovaške vasi – muzeja na prostem ter opravili srečanje z avtoricama vzpostavljenega muzeja.

Oblikovanje kulinarične turistične poti

Kulinarično turistično pot je oblikoval izbrani zunanji izvajalec. Na podlagi oblikovane kulinarične turistične poti se je izvedlo tudi usposabljanje. S tem je oblikovana kulinarična turistična pot omogočila implementacijo poti v naselju Pušča. Udeleženci usposabljanja za promotorje romske kulinarike so predstavili romsko kulinariko in obiskovalce otvoritvenega dogodka popeljali z vodenjem po kulinarično turistični poti.

Promocijske aktivnosti

Promocijske aktivnosti projekta so vključevale različne oblike predstavitve romske kulinarike in tradicionalnih običajev. V okviru promocijskih aktivnosti smo izvedli tri stojnice s promocijo romske kulinarike, plesa in glasbe v lokalnem okolju. Prav tako smo imeli stojnico na Kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Poleg tega smo izvedli še več promocijskih dogodkov: ob Svetovnem dnevu Romov v Mariboru, ob obisku makedonskega veleposlanika in predstavnikov romske občine Šutka na Pušči, na Promocijski tržnici v Piranu, ob obisku v sosednji Avstriji in ob otvoritvi romske kulinarično turistične poti na Pušči. Izdana je bila tudi publikacija o romski kulinarični dediščini.